Programm

Kohaliku omavalitsuse volikogu 2017. aasta valimiste valimisprogramm

Valimisliit Saarlane ühendab inimesi, kes teavad ja tunnevad saarelise elu väärtusi, raskusi ja rõõme läbi ja lõhki. Nende inimeste töö- ja elukogemused ning kompetentsus soosib koostööd kõigiga, kes soovivad hoida Eesti suurimat saart erilise ja omanäolisena. Meile on oluline iga Saaremaal elav inimene, tema heaolu ja käekäik.

Saaremaa valla volikogus töötades seame endale järgmised eesmärgid.

TASAKAALUS ja TERVIKLIK SAAREMAA

Juhindume Saaremaa valla ühinemislepingus kokkulepitud põhimõtetest, pidades olulisimaks Saaremaa tasakaalustatud arengut. Teeme koostööd kodanikuühenduste, mittetulundusühingute ja külaliikumistega ning toetame nende eesmärgistatud tegevust ja arengut.

 1. Kaasame külaliikumise juhtimisse Saaremaa valla esindaja. Loome vallavalitsuse struktuuri külaelule pühendatud ametikoha.
 2. Väärtustame külavanemate tööd ning aitame kaasa puuduolevate külavanemate, sh külagrupivanemate valimisele.
 3. Rakendame külarahasüsteemi. Külaraha saab taotleda küla, millel on külavanem, küla arenguga tegelev mittetulundusühing või seltsing.
 4. Peame oluliseks piirkondade ja Kuressaare linna identiteedi säilimist ja tugevnemist ning konkursside „Aasta küla“ ja „Kaunis kodu“ elushoidmist.
 5. Jätkame koostööd kogudustega, pidades vajalikuks sakraalhoonete säilimise toetamist vähemalt senises mahus.
 6. Moodustame kirikute ja valla koostöökomisjoni, mis kavandab ja koostab suuremate restaureerimisprojektide ajakava ning teeb mahtude asjus koostööd muinsuskaitseameti ja kultuuriministeeriumiga.
 7. Toetame olemasolevate pangaautomaatide ülalpidamist ja kauplusautoringide toimimist vähemalt senises mahus ning pakiautomaatide rajamist piirkondadesse.
 8. Väärtustame Kuressaare linna ajalugu, jätkates linna sünnipäeva tähistamist ning teenetemärgi ja aukodaniku tiitli väljaandmist.
 9. Tunnustame eri valdkondade väärikaid inimesi ja edukaid ettevõtteid nii piirkondades kui ka kogu Saaremaa vallas.

MÄRKAME, HOOLIME ja AITAME

Peame oluliseks koostööd sotsiaalvaldkonnas tegutsevate kodanikuühenduste, mittetulundusühingute ja teatavale valdkonnale spetsialiseerunud ettevõtetega. Pöörame kõrgendatud tähelepanu kõigile abivajajatele ja aitame saare elanikkonnal väärikalt vananeda.

 1. Peame vajalikuks invataksoteenuse toetamist, et liikumispuudega ja eakad inimesed pääseksid tööle, kooli või isiklikke asju ajama, ning seda, et tugiisikuteenus oleks kättesaadav kõigile abivajajatele.
 2. Hoolitseme selle eest, et kõigis piirkondades oleks erialase kõrgharidusega sotsiaaltöötaja ning et sotsiaaltransport jätkuks nii vallasisesi kui ka saare ja mandri vahel.
 3. Loome ühtse, kogu maakonda hõlmava sotsiaalvõrgustiku, mis hõlmab tugiisikuid, perearste ja -õdesid, tervisenõustajaid, füsioterapeute ja muid vajalikke spetsialiste. Tõhustame õigusalase nõustamisteenuse kättesaadavust ning ennetustööd sõltuvusainete tarbimise vältimiseks.
 4. Eelistame elukohalähedast koduteenust ja haige põetamist kodus, ent kõigile soovijaile peab olema tagatud koht nüüdisaegses hoolde- või eakatekodus. Leiame lahendused laienduste või juurdeehitiste rajamiseks olemasolevatele hooldekodudele.
 5. Pöörame kõrgendatud tähelepanu üksi elavate eakate toimetulekule. Peame vajalikuks otsida lahendust omastehooldusprobleemidele ning eakate ja erivajadustega täiskasvanute päevahoiule. Soosime tänapäevaste eakatekodude rajamist.
 6. Peame oluliseks kaasaaitamist Kuressaare haigla säilimisele iseseisva asutusena ning praktikandiprogrammi jätkumist.
 7. Perearsti-ja apteegiteenus peab olema kättesaadav võimalikult elukoha lähedalt. Toetame ruumide rentimist maakohtades asuvatele perearstipunktidele ja apteekidele soodustingimustel.
 8. Seame eesmärgiks naiste ja laste varjupaiga ning sotsiaaleluruumide tõhusa toimimise, päevakeskuste nüüdisajastamise ning toetatud elamisega sotsiaalkorterite rajamise. Leiame lahenduse tugikodu loomiseks probleemsete kodude lastele ja noortele.
 9. Tõhustame piirkondlike, sh valveajaga lastekaitsetöötajate tegevust.

KÄTTESAADAV ja KVALITEETNE HARIDUS

Seisame hea selle eest, et meie laste ja noortega tegeleksid haritud spetsialistid, kes saavad oma töö eest väärilist tasu. Toetame põhihariduse omandamist kodulähedases õppeasutuses ning gümnaasiumihariduse kättesaadavust kõigile soovijaile. Väärtustame täiskasvanuharidust ja elukestvat õpet.

 1. Peame vajalikuks lasteaia- ning munitsipaalkooliõpetajate (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, huvijuht, muusika-, kunsti- ja spordikooli õpetaja) töötasu tõstmist põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja riiklikult kehtestatud töötasu alammäärani.
 2. Korrastame lasteaedade mänguväljakud ning toetame laste mänguväljakute rajamist piirkondlikesse keskustesse ja võõrkeelteõppe alustamist lasteaias.
 3. Tagame tasuta koolitranspordi nii õppetööks kui ka huvitegevusega tegelemiseks.
 4. Jätkame majutuskulude katmist väljaspool Kuressaart valla piires elavate noorte gümnaasiumihariduse omandamisel.
 5. Võimaldame tasuta lasteaiakoha alates pere teisest lapsest.
 6. Peame oluliseks erialase väljaõppega tugiisiku, logopeedi, eripedagoogide ja abiõpetajate kättesaadavuse suurendamist koolides ja lasteaedades ning programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ jätkumist.
 7. Toetame õhtuse lastehoiuteenuse ning väärikate ülikooli jätkumist Saaremaal.
 8. Peame vajalikuks kõrghariduse ja merelise alghariduse omandamise võimaldamist Kuressaares.
 9. Soosime sõidutoetuse maksmist mandril kaugõppes kõrgharidust omandavatele valla jaoks olulistele spetsialistidele (nt lastekaitsetöötajatele).

NOORED ON MEIE TULEVIK

Iga sirguv saarlane peab tundma, et on ta oluline ja väärtuslik, täiskasvanute poolt hoitud ja kaitstud. Tal peab olema soodumus enesearendamiseks ja motivatsioon saarele naasmiseks. Iga saarele kodu rajav noorpere peab tajuma, et on siin oodatud ja vajalik.

 1. Loome tingimused õpilasmalevate ja noortelaagrite toimumiseks, kaasame noortele suvetööd pakkujate hulka võimalikult palju kohalikke ettevõtjaid ja talunikke.
 2. Aitame luua Saaremaa noortevolikogu ning kaasame noori vallavolikogu komisjonidesse.
 3. Jätkame koolispordi, spordiklubide ja -koolide ning koolivälist huvitegevust korraldavate organisatsioonide, sh huvikoolide toetamist.
 4. Toetame autojuhiloa omandamise lisamist gümnaasiumi õppeprogrammi.
 5. Igal laps või noor peab saama ühes huviringis käia tasuta.
 6. Loome erivajadustega noortele võimalused mitmekesiseks huvitegevuseks ning soosime IT-alast huviharidust (programmeerimine, robootika, meedia).
 7. Toetame omaosalusega (nt ruumid, helitehnika) noorteprojekte ja -algatusi ning suurendame noorte tööpraktika kättesaadavust.
 8. Algatame mentorliikumise, et innustada noori haridust ja ametit omandama.
 9. Soodustame noorte perede kolimist maale, luues toetusmehhanismi elukohta juurdepääsutee, kaevu, elektriühenduse vms rajamiseks.

TERVES KEHAS TERVE VAIM

Leiame, et mitmekülgsed sportimisvõimalused ja saare eripära esile toov kultuurmaastik on võti, mis aitab saarlasel end nii kehalt kui ka vaimult tervena hoida. Saaremaa spordi- ja kultuurielust peavad huvipakkuvat leidma nii vanad kui ka noored, nii lastega pered kui ka üksikisikud, nii püsielanikud kui ka meie külalised.

 1. Peame oluliseks piirkondlike spordiobjektide (terviserajad, staadionid, väljakud) ülevaatamist, et kindlaks teha nende põhi- ja lisainventari vajadus.
 2. Tagame spordiobjektide ja -atraktsioonide hooldamise, ohutuse ja heakorra.
 3. Jätkame Kuressaare tervisepargi arendamist ning algatame detailplaneeringu aasta ringi kasutatava ja aastaajakohast tegevust pakkuva kompleksi loomiseks. Kavas on aastate jooksul terviseparki rajada laste mänguväljak, võrk- ja korvpalliplats, liuväli, ronimislinnak, lasketiir, kohvik, õppeklass, saal laste sünnipäevade tähistamiseks, kunstlumerada ja uisuväljak.
 4. Leiame lahenduse piirkondades puuduvate treenerite ja huviharidusõpetajate leidmiseks. Tagame ringijuhtidele töötasu ja transpordikulud ning hoolitseme ringidele vajalike ruumide leidmise eest.
 5. Toetame autorallipargi loomist maakonda.
 6. Seame eesmärgiks Kuressaare linnastaadioni, koolivõimlate ja -staadionide paindlikuma ja aktiivsema kasutamise.
 7. Loome Saaremaa valla kultuuriürituste tarvis ühtse veebiportaali ning koondame kultuuriinfo ühte teabeallikasse.
 8. Toetame rahva-, pärand- ja pärimuskultuuuri säilimist, Saaremaa traditsiooniliste suurürituste (laulupidu, tantsupidu) ja piirkondlike kultuuriettevõtmiste jätkumist ning Saaremaa muuseumi järjepidevat arengut. Jätkame raamatukogude tegevuse toetamist ning Saaremaa kirikute korrastamist.
 9. Kaardistame olemasolevad vahendid (helitehnika, valguspark, kinoseadmed, lastele mõeldud atraktsioonid) kultuuriürituste tehniliseks teenindamiseks ning loome tehnikute võrgustiku kultuurisündmuste kvaliteedi tõstmiseks.

TÄNAPÄEVASED ja LÄBIMÕELDUD ÜHENDUSED

Maantee-, vee ja internetiühendus nii Saaremaal kui ka Saaremaaga peab saama eeskujuks kõigile Eesti linnadele ja valdadele. Oluliste ja vajalike transporditingimuste tagamine kindlustab Saaremaa arengut nii elu- kui ka töökeskkonnana.

 1. Seame eesmärgiks muuta Saaremaa külateed tolmuvabaks.
 2. Alustame läbirääkimisi tasuta reisijapileti võimaldamiseks saarlastele saare ja mandrivahelisel parvlaeval.
 3. Seame sihiks kiire ja kvaliteetse internetiühenduse tagamise kogu Saaremaal.
 4. Peame vajalikuks maapiirkondade tanklavõrgu korrastamist.
 5. Tagame ühistranspordikeskuse tööle rakendamise, et ühistransporditeenus Saaremaal paremaks muutuks. Säilitame tasuta koolitranspordi ja praegused ühistranspordisoodustused.
 6. Tagame lumetõrjeteenuse kõigi aasta ringi asustatud majapidamisteni.
 7. Loome kogu Saaremaad hõlmava jäätmejaama- või jäätmekogumissüsteemi ning vajaduse korral rajame täiendava jäätmekeskuse.
 8. Kaasame korraldatud jäätmeveo toimimisse külavanemad ja -seltsid. Leiame, et on mõistlik, kui külade ühiskonteinerid on valla poolt tasuta ning arvestust peab ja lepingu jäätmekäitlejaga sõlmib kogukonna esindaja.
 9. Soodustame rahvusvahelis(t)e ühendus(t)e loomist Saaremaaga.

ETTEVÕTLUS TOIDAB ja KOSUTAB

Hindame kõrgelt koostööd ettevõtjatega, mistõttu seame eesmärgiks lihtsustada ettevõtjate asjaajamist avaliku sektoriga. Eri valdkondade ettevõtjad peavad saama eesmärgipäraselt ja tulemusele orienteeritult tegutseda kõikjal Saaremaal.

 1. Peame oluliseks Saaremaale kaugtöökeskuste ja nende arendamise programmi loomist ning koostöö süvendamist uute ettevõtete (IT, telemarketing) tekitamiseks.
 2. Loome andmebaasi vabade ärimaade ja tootmispindade kohta ning toetame kvalifitseeritud tööjõu väljaõpetamist ja töökohtade loomist.
 3. Soovime muuta ettevõtluskoolitused ja arvutiõpetus kättesaadavaks kõigile huvilistele.
 4. Seame eemärgiks väikesadamate korrastamise ja kaasaaitamise nende aktiivsemale kasutamisele.
 5. Peame vajalikuks piirkondlike turgude arendamist kohalike kaupade müümiseks.
 6. Soodustame üüripindade ehitamist.
 7. Tugevdame koostööd turismiedendajate ja -arendajatega ning soosime Saaremaa ühtset turundamist, ühtse brändi väljatöötamist ja ühise turismiportaali loomist.
 8. Toetame uute turismimagnetite tekkimist, kutsudes ellu talvefestivali.
 9. Seame sihiks Kuressaare lossipargi peateede korrastamise ning tantsuplatsi rajamise kõlakoja ette.

TURVALISUS ALGAB MEIST ENDIST

Elu saarel on turvaline siis, kui me kõik sellesse panustame. Olgem oma vara, lähedaste ja kogukonnaliikmete suhtes hoolivad ja tähelepanelikud ning tähtsustagem kogukonna rolli avaliku korra tagamisel.

 1. Jätkame vabatahtlike päästjate, merepäästjate ja abipolitseinike tegevuse toetamist.
 2. Koostöös maaomanikega hoiame korras ja, kui vaja, rajame uusi tuletõrjeveevõtukohti.
 3. Rajame koostöös ettevõtjatega kodutute lemmikloomade varjupaiga.
 4. Toetame regulaarseid kriisireguleerimisalaseid koolitusi ja täiendusõpet.
 5. Peame oluliseks ohutusteemade käsitlemise jätkumist lasteaedades ja koolides.
 6. Seisame hea kooliteede turvalisemaks muutmise eest. Rajame koostöös maanteeametiga kergliiklusteid piirkondadesse, kus neid vaja on.
 7. Toetame korteriühistujuhtide koolitamist ja korteriühistute territooriumide korrastamist.
 8. Peame vajalikuks sunnimeetmete rakendamist ohtlike lagunevate hoonete turvaliseks muutmiseks.

EDUKUSELE SUUNATUD JUHTIMINE

On vajalik ja oluline, et konkreetsetesse piirkondadesse puutuvad otsused tehtaks osavallakogu ja/või kogukonnakogu põhjendatud seisukohtade põhjal. Saaremaa valla arengus tagab edukuse meeskond, kes kuulab oma inimesi, teeb mõistlikke otsuseid ja julgeb ka riskida.

 1. Peame oluliseks bürokraatia vähendamist ja vallavalitsuse osakondade apoliitilist juhtimist.
 2. Loome avaliku infokeskkonna. Kanname volikogu istungid üle internetis, et vallaelanikud saaksid jälgida arutlusel olevaid eelnõusid ning neis aktiivselt kaasa rääkida.
 3. Jagame selget teavet vallavalitsuse ja -volikogu tegevuse kohta. Peame oluliseks anda kord aastas aru valimislubaduste täitmise kohta.
 4. Tagame kõigile vallaelanikele vallalehe Saarlane tasuta kojukande.
 5. Me ei pea otstarbekaks keelata valla struktuuris töötavate ametnike ja teenistujate kuulumist osavalla- või kogukonnakogusse.
 6. Taotleme riigilt suuremat otsustamis- ja kaasarääkimisõigust maaomanikele seatud piirangute leevendamiseks.
 7. Valla üldise arengu soodustamiseks loome Saaremaa kaasava eelarve.
 8. Korraldame valla hallatavate asutuste, valla osalusega ettevõtete ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhtide leidmiseks ning vallavalitsuse vakantsete ametikohtade täitmiseks avalikud konkursid.
 9. Vaatame üle valla liikmelisuse organisatsioonides ning loobume osalemisest ebaotstarbekates ühendustes.